Polityka prywatności

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych

osobowych wyrażonej powyżej jest :

WESTCLIFF TEAM PIOTR OKOŃSKI, SZKOLNA 24, 83-038 KŁODAWA, POLSKA

 1. Celem zbierania danych jest : utworzenie bazy danych do fakturowania i kontaktu z klientami.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawiania faktur i rachunków, oraz korespondencji z klientami. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury czy rachunku.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie sadź usuwane.8. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
 2. Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 3. W przypadku planowania nowych czynności Przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
 4. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do ich retencji.
 5. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w szczególności organom ścigania.